Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden mediabank Het Nederlands Mosselbureau

 

1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het bezoek van, de toegang tot en het

gebruik van de website (www.mosselen.nl/mediabank). Door het gebruik van deze site gaat u

akkoord met de voorwaarden en verklaart u in overeenstemming met deze voorwaarden te

handelen.

 

2. Eigendom van de site en het auteursrecht op de beelden.

Deze website is eigendom van en in beheer bij Het Nederlands Mosselbureau. De inhoud en alle

bestanden van deze site zijn het eigendom van Het Nederlands Mosselbureau en werden

verkregen van de fotografen die in dienst zijn van Het Nederlands Mosselbureau of die in opdracht

van Het Nederlands Mosselbureau werken. Het auteursrecht op de beelden berust bij Het Nederlands Mosselbureau.

 

3. Beschikbaarheid mediabank.

De mediabank is een website zonder winstoogmerk en gratis beschikbaar voor een ieder die

beelden wenst te gebruiken één en ander overeenkomstig het gestelde onder artikel 5.

 

4. Gegevensbescherming.

Om beelden van de mediabank te kunnen downloaden dient u uw naam- en adresgegevens

naar waarheid te verstrekken en eerst uitdrukkelijk akkoord te gaan met deze algemene

voorwaarden. Uw naam- en adresgegevens worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u

ze verstrekt heeft en derhalve verband houden met deze mediabank. Deze gegevens worden

niet aan derden beschikbaar gesteld.

 

5. Gebruik van de beelden.

Beelden mogen alleen gebruikt wordt voor eigen gebruik (privé) dan wel voor de promotie van

Zeeuwse mosselen. Beelden mogen niet op enigerlei wijze worden verkocht of heruitgegeven, ter verkoop aangeboden of als heruitgave beschikbaar worden gesteld dan wel uitgeleend of overgedragen aan

derden. Beelden mogen niet worden gebruikt bij een publicatie die de naam, de belangen, de reputatie en/of de onderneming van Het Nederlands Mosselbureau kunnen schaden. Bij gebruik van de beelden is gebruiker verplicht Het Nederlands Mosselbureau, (eventueel met de naam van de fotograaf) te vermelden.

Indien u zich niet houdt aan deze Algemene Voorwaarden, behoudt Het Nederlands Mosselbureau zich het recht voor om u geen toegang te geven tot de mediabank.

 

6. Uitsluiting aansprakelijkheid.

Als gebruiker accepteert u de verantwoordelijkheid voor het gebruik van de beelden. Het Nederlands Mosselbureau accepteert geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade in

welke vorm dan ook, veroorzaakt door het gebruik van de beelden. U vrijwaart Het Nederlands Mosselbureau dan ook van claims van derden voortkomend uit het gebruik van de beelden.

 

7. Toepasselijk recht.

Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. Alle geschillen kunnen

uitsluitend bij de bevoegde rechter te Middelburg aanhangig worden gemaakt.